GENERALFORSAMLING OG SPÆNDENDE FOREDRAG I MORSØ U-LANDSFORENING
23. marts 2022

25 deltagere

 1. Valg af dirigent
  Hanne Knoblauch blev valg.
  I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden 1. april, og det skal meddeles
  medlemmerne senest 14 dage før.
  Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet iflg. vedtægternes § 7.
  Der er udsendt invitation til medlemmerne 7. marts 2022.
  Derudover er der annonceret på Face-book og på MUFs hjemmeside – ligeledes 7. marts.
  Desuden har det været oplyst i Tid og Sted i KunMors d. 13. marts 2022, omtale på KunMors 21. marts 2022
  samt omtale i Morsø Folkeblads ugeavis d. 23. marts 2022.

 2. Formandsberetning
  Formand Anne Mette Schrader fremlægger en god og fyldig beretning om foreningens arbejde og
  projekter (vedhæftes referatet og kan ses på MUFs hjemmeside).
  Formandsberetningen godkendes af generalforsamlingen.

 3. Regnskab for perioden 1/1 – 31/12 2021
  Kasserer, Peter Kristensen, fremlægger regnskabet (vedhæftes referatet og kan ses på MUFs hjemmeside).
  Regnskabet er revideret uden bemærkninger.
  Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
  Det undersøges, om det er muligt med en billigere måde i forhold til pengeoverførsler til Tanzania f.eks. ved anvendelse af World-Remit.

 4. Fastsættelse af kontingent for 2023
  Kontingent er p.t. pr. medlem kr. 150,00. Unge under uddannelse kr. 75,00.
  Kontingentet fortsætter uændret.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Efter tur afgår:
  Conni Mark, Lisbeth Nørgaard, Gudrun Nørgaard, Anne Mette Schrader og Poul Storm Hansen.
  Poul Storm Hansen tager ikke imod genvalg. De øvrige er villige til genvalg.
  Derudover er medarbejdende suppleant Flora Delcour på valg.

  Der er genvalg til alle, da ingen andre opstiller. Flora Delcour vælges til ordinær bestyrelsesmedlem.
  Valg af suppleant: Der er ingen, der ønsker at opstille, hvorfor bestyrelsen p.t. er uden suppleant men kan supplere fra medlemsskaren efter behov.

  Den øvrige bestyrelse er:
  Peter Kristensen, Hans Nørgaard, Lene Høgh og Inge Merete Kristensen

  • Valg af revisorer
   Genvalg af Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard
   Genvalg af revisorsuppleant, Christen Møller

 1. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Der er ikke modtaget forslag til behandling.

 2. Eventuelt
  Formand, Anne Mette Schrader, takker afgående bestyrelsesmedlem, Poul Storm Hansen for hans store indsats i bestyrelsesarbejdet og for, at han har lovet at færdiggøre den sidste folder i engagementsprojektet. Poul overrækkes en bog af aftenens foredragsholder.

  Anne Mette orienterer om, at medlemmer fra Morsø Gymnasiums H(Å)BB-gruppe desværre ikke kan være med i aften til at give en orientering om deres aktiviteter pga. mange opgaver og optakt til eksamen på gymnasiet.
  Formanden Anna Timmers går af, da hun bliver student i sommer, og ny formand er valgt – det bliver Joachim Aaen.

  Anne Mette orienterer om kommende aktiviteter i år:

  D. 27. maj er MUF på Gågaden med en stand til ”Foreningernes Dag”

  D. 3. juni er MUF med til et arrangement på Nordisk Folkecenter i Ydby, hvor Conni Mark vil demonstrere, hvordan man laver en basket cooker.

  D. 18. – 30. juni planlægges bestyrelses- og projektbesøg i Bukoba.

  D. 25. – 27. august er deltager MUF i Kulturmødet på en eller anden vis – enten med egen stand eller sammen med lignende organisation.

  D. 15. september har MUF en stand på havneområdet i Nykøbing ved Træskibssejladsen, hvor der uddeles årets materiale om ”Verdens Bedste Nyheder”.

  Anne Mette orienterer om, at MUF, i forbindelse med regeringens særlov at finansiering af hjælp til Ukraine, sammen med andre ulandsorganisationer, har markeret sig og skrevet følgende tekst på MUF’s hjemmeside og Facebook:
  ”Vi skal hjælpe ukrainerne alt det, vi kan, men det er bemærkelsesværdigt, at Udviklingsbistanden nu ser ud til at skulle finansiere det officielle Danmarks støtte til ofrene for en krig i Europa.
  De fattige lande / udviklingslandene har allerede lidt meget under COVID-19 og vil også gøre det
  fremover.
  Vi anbefaler, at hjælpen til Ukraine også i forbindelse med flygtninge til Danmark finansieres på samme måde som COVID-19 indsatsen.”

  Men særloven blev stemt igennem med den nuværende finansieringsmodel, hvor godt 2 milliarder tages fra udviklingsbistanden i 2022 og godt 648 millioner i 2023.
  CISU har på vegne af danske NGO’er skrevet til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og udtrykt skuffelse og bekymring over, at det blev deres løsning og fremhæver, at det betyder, at fremtidige udgifter til ukrainerne vil få konsekvenser for andre fattige nu og her og i fremtiden.

  John Tousig bemærker, at venskabsbyforbindelsen mellem Morsø Kommune og Bukoba næste år kan fejre 40 års jubilæum.
  Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan jubilæet evt. skal markeres.
  John Tousig foreslår, at man kunne foreslå Morsø Kommune at opkalde/navngive en gade eller vej – f.eks. Bukobavej eller Bukobagade.

  Efter generalforsamlingen er Morsø U-landsforening vært ved te, kaffe og kager (tak til Gudrun og Karen for hjemmebag).

  Efter kaffen byder formand, Anne Mette Schrader velkommen til aftenens foredragsholder – forfatter og ingeniør, Lars Jensen, der til daglig er bosat i Uganda.

  Lars Jensen har stort kendskab til Afrika. Han er opvokset i Moshi og Arusha i Tanzania og har også som voksen boet og arbejdet i Tanzania. Derudover har han boet og arbejdet i Mozambique, Zambia, Lesotho og Uganda men også i UK, Island, Danmark og Grønland.

  Lars’ firma har siden 2016 arbejdet med at bygge en ny international lufthavn til d.kr. 2.2 mia. i det vestlige Uganda.

  Lars er tryllebundet af Afrikas magi og siger bl.a.:

  Hvad er Afrikas magi?

  De store vidder –
  Duften af regn på støv –
  Menneskenes ukuelighed –
  Farver, støj, musik, travlhed, fred.
  Et smil og et “velkommen, hvordan har du det”

  Lars holdt et rigtig spændende foredrag med fortællinger fra sin opvækst, og sit liv i Afrika med de glæder og udfordringer, der er ved at bo i Afrika.
  Foredraget indeholdt også faktuelle oplysninger, som f.eks., at der bor 45. mill. mennesker i Uganda, hvoraf 50% er under 15 år, at det ikke er ualmindeligt, at der er 150 elever i én klasse, at nogle skoler har været lukket i 2 år p.g.a. Corona.
  At Kenya er det land i Afrika, der er længst fremme i udvikling. Her brugte man f.eks. mobile-pay allerede for 15 år siden.
  At Tanzania er det land, der har størst mulighed for at indhente Kenya i forhold til udvikling og økonomi.

  Lars medbringer sin bog: ”Ad hullede veje – Skæve fortællinger fra et liv i Afrika”, som kan købes af interesserede.

  Referent: Lisbeth Nørgaard

  Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
  Formand: Anne Mette Schrader
  Næstformand: Hans L. Nørgaard
  Kasserer: Peter Kristensen
  Sekretær: Conni Mark
  Containermateriale: Gudrun Nørgaard
  Redaktør Twiga Time: Lisbeth Nørgaard
  Medlemsmateriale: Inge Merete Kristensen
  Projekter: Lene Høgh
  Projekter: Flora Delcou