Referat af Generalforsamling 30 marts 2023

Deltagere: ca. 50 personer til film i BIO Mors og efterfølgende generalforsamling, kaffe, te og kage i Café Osvald i Biografens lokaler.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår John Tousig, som blev valgt.
  Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet iflg. vedtægternes § 7.
  Generalforsamlingen afholdes før 1. april, og det skal meddeles til medlemmerne senest 14 dage.
  Der er udsendt invitation til medlemmerne 2. marts 2023. Derudover blev datoen oplyst ved opkrævning af kontingent 1. februar 2023.
  Derudover er der annonceret på facebook og på vores hjemmeside – ligeledes 2. marts.
  Desuden har det været oplyst i Tid og Sted på KunMors 13. marts og med omtale på KunMors 21. marts samt omtale i Morsø Folkeblads Ugeavis 29.03.2023.

 2. Formandsberetning
  Se beretning – aflagt af Anne Mette Schrader

 3. Regnskab for perioden 1/1 – 31/12 2022
  Se regnskab – fremlagt af Peter Kristensen

 4. Fastsættelse af kontingent for 2024
  Bestyrelsen foreslår:
  Uændret: pr. medlem kr. 150,00. Unge under uddannelse kr. 75,00.
  Forslaget blev vedtaget.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Efter tur afgår: Peter Kristensen, Lene Høgh, Inge Merete Kristensen og Hans Nørgaard.
  Sidstnævnte tager ikke imod genvalg. De øvrige er villige til genvalg.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter, Lene og Inge Merete, som alle blev genvalgt.

  Det har ikke været muligt at opstille andre kandidater – ej heller til suppleantposten. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at inddrage andre medlemmer i arbejdet efter behov.

  Den øvrige bestyrelse er: Conni Mark, Lisbeth Nørgaard, Gudrun Nørgaard, Flora Delcour og Anne Mette Schrader
  5a. Valg af revisorer
  Genvalg af Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard
  Genvalg af revisorsuppleant Christen Møller

 6. Indkomne forslag
  Bestyrelsen havde uden formandens vidne besluttet at udnævne formand Anne Mette Schrader til æresmedlem. Hun fik overrakt et diplom og en flot buket blomster og sekretær Conni Mark havde sammensat en billedserie med uddrag fra Anne Mettes deltagelse i arbejdet i Morsø U-Landsforening siden foreningens start i 1980.

 7. Eventuelt ved formanden
  Herunder tak til dirigenten John Tousig, som var med til at starte Morsø U-Landsforening i 1980, så det er dejligt, at du stadig følger vort arbejde.

  Tak til Hans for dine mange år og din indsats i bestyrelsesarbejdet. I mange år var du også kasserer, og du har taget en stor tørn i forbindelse med pakning af container og kørsel af udstyr. De seneste år har du været næstformand.
  Også tak til din hustru Gonza, som har taget en stor tørn, og som ofte har hjulpet med at bage samosas ved særlige lejligheder og gæstfrit åbnet jeres hjem, når vi har haft gæster fra Bukoba. Vi håber fortsat at se jer i vore sammenhænge, og at vi må trække på jeres hjælp, når vi har behov for ekstra hjælp. Som tak for dit arbejde vil jeg overrække dig en bog af om kendte nationalparker i verden – også billeder og omtale af nationalparker i Tanzania.

  Tak til de genvalgte bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Jeg ser frem til et fortsat aktivt og godt samarbejde med hele bestyrelsen. (velkommen til det nye medlem og til suppleanten).

  Formanden for Morsø Gymnasiums H(Å)BB-gruppe Joachim Aaen orienterede om deres aktiviteter med f.eks. salg af kager og julekalendere til fordel for børnehjem i Bukoba.
  Morsø U-Landsforening er meget glade for samarbejdet med H(Å)BB.

  Tak til Rikke Schrader Andreasen for dit store arbejde med film og interview. Det er med til at underbygge vort arbejde og kan bruges både som oplysning, som markedsføring og til kommende ansøgninger om containerforsendelser og fondsmidler. Det er vigtigt, at vore samarbejdspartnere i Bukoba beskriver behovene, så vi ikke kun arbejder med det, vi selv tror, de har behov for.

  Vi glæder os til de næste film, som vil blive vist på Kulturmødet. De kommende film viser bl.a. glimt fra bestyrelsens arbejde – både når vi sidder hjemme ved køkkenbordene og skriver fondsansøgninger, og når vi er på projektbesøg i Bukoba. Der bliver også en film om det nuværende partnerskabsprojekt med miljøarbejde for kvindegruppen Sarepta og ungdomsgruppen Youth Training Organisation.
  Vi glæder os til at bruge dine film fremover.

  Kommende aktiviteter i år:
  19. maj er vi på Gågaden med en stand til ”Foreningernes Dag”

  22. maj er der 40 års jubilæum for etablering af venskabsforbindelsen mellem Morsø Kommune og Bukoba Municipal Council. Vi håber på en fælles presseoplysning i samarbejde med Morsø Kommune. Det er noget helt unikt, at en kommune har haft en kontakt med en afrikansk kommune i 40 år. Så det er værd at markere.

  18. – 30. juni: bestyrelses- og projektbesøg i Bukoba – vi bliver 6 piger i gruppen: fra bestyrelsen: Conni Mark, Flora Delcour, Inge Merete Kristensen og undertegnede. Derudover fra vores projektgruppe Katrine Dam Egeberg, som hjælper med projektansøgninger. Katrine har været volontør i Karagwe som helt ung og glæder sig til at gense Tanzania.
  Desuden er vi meget glade for, at journalist Katrine Hedegaard fra KunMors har fået mulighed for at være med som en del af hendes arbejde.
  I besøget skal vi hovedsageligt følge op på Miljøprojektet, da vi er forpligtet overfor CISU, der har bevilget midlerne, til at sende midtvejsrapport. Der bliver heldigvis også tid til at følge op på andre projekter, og vi vil ved det officielle besøg på rådhuset i Bukoba omtale 40 års jubilæet.

  24. – 26. august er vi med på Kulturmødet på en fælles stand med CISU. Vi er meget taknemmelige for denne mulighed, da vi ikke selv har økonomisk mulighed for selv at leje en stand i år.

  14. september har vi en stand på havneområdet i Nykøbing ved Træskibssejladsen, og vi uddeler årets materiale om ”Verdens Bedste Nyheder”.

  Containeransøgning:
  Som alle ved, er der krig i Europa, og der er behov for stor hjælp på alle måder til Ukraine og ukrainerne.

  Desværre er det også skyld i, at det er næsten umuligt at opstøve noget af det fine hospitalsudstyr, vi gerne vil sende til Bukoba, da alt i øjeblikket sendes til Ukraine.
  Vi arbejder på at sende en ansøgning til ”Globus” med deadline 1. september. Globus er den organisation, der administrerer Danidas renoverings- og forsendelsesbevilling. Vi har igen allieret os med pensioneret anæstesisygeplejerske Flemming Laulund, der vil hjælpe med indsamling af materiale. Derudover har vi kontakt med Håndværkerprojektet i Aalborg, hvor man indsamler og renoverer hospitalsudstyr.
  I den nye ordning ”Globus”, der har afløst tidligere ”Genbrug til syd”, skal uddannelse være en del af en containerforsendelse. Vi arbejder derfor med at etablere et samarbejde med en uddannelsesinstitution – f.eks. sygeplejeuddannelsen, så sygeplejeelever kan afvikle et praktikophold i Bukoba og hjælpe med at tage det nye udstyr i brug.

  Varer:
  Som I kan se, har vi taget et lille udsnit af vore varer fra Bukoba med. Der er også rygsække, tøjdyr og voksklæde, som er fremstillet i årets løb i vores håndarbejdsprojekt.

  Derudover er vi så heldige, at Finn Have har modtaget nogle billeder fra sin bedste elev Roman i Bukoba. Nogle af billederne er allerede solgt. Der er planlagt en udstilling på Odder Museum 14. – 22. april. Ved at købe et billede, støtter man den unge kunstner Roman til at blive selvforsørgende som kunstmaler. Der er planlagt en udstilling i Kirkecentret i Nykøbing Mors foråret 2024.

  Tak til Gudrun for dejligt bagværk!
  Tak for generel støtte til vort arbejde og for hjælp til at udbrede kendskabet om arbejdet og venskabet med Bukoba.

  Vi vil gerne fortsætte med vore små workshops med fremstilling af rygsække, basket cookere og voks klæde. I skal blot kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive til vores E-mail, så kan vi hurtigt planlægge det.

  Tak for stor deltagelse til arrangementet