Projektbeskrivelse ”Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring” eller på engelsk: ”Economically Sustainable Livelihood and Environmental Conservation” (ESLEC)

 

Fondsbevilling fra CISU (Civilsamfund i Udvikling)                                                                     kr. 397.220

 

 

 

Resumé

Kvindeorganisationen Sarepta, Kagera Region, Tanzania, hvor hovedbyen Bukoba er Morsø Kommunes Venskabsby, vil med projektet “Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring” udvikle sig til en lokal miljøfortaler med specialer indenfor komfurbyggeri og træplantning til gavn for fattige familier, hvoraf 24 grupper oplæres i VSLA og igangsætning af økonomiskabende virksomhed. I alt 2.400 personer forventes at få forbedret deres leveforhold.. Bestyrelse og ansatte udvikler administration og medlemspleje, organiserer træning af Sareptas medlemmer og andre i målgruppen, opbygger netværk, deltager i og iværksætter lokale arrangementer bl.a. på skoler. Via lokale medier og kontakten til administration og politikere på regionalt plan rækker deres oplysnings- og fortalervirksomhed udover de tre distrikter, hvor deres primære arbejde foregår, og de forbereder organisationens egen fremtid til gavn for den primære målgruppe.

 

Overordnet Mål:

Med udgangen af 2018 er 2.400 dårligt stillede kvinders og mænds kompetencer forbedret gennem udvikling af deres økonomiske udkomme og miljøbevarings færdigheder.

 

Umiddelbare mål:

1) Sarepta vil stå som organisation for iværksætteri og sundt miljø med praksis indenfor oplysning og fortalervirksomhed.

2) 300 kvinder og mænd, som hver repræsenterer en familie, i 15 afgrænsede lokalsamfund i 3 distrikter i Kagera er i en tryggere økonomisk situation.

3) 2.400 kvinder og mænd samt 3 skoler i de 15 lokalsamfund vil have fået adgang til viden og praksis indenfor træplantning og mere bæredygtige leveforhold.

Indikatorer:

ad 1) Sarepta får et lille kontor med deltidsansat projektleder, bogholder og medhjælpende bestyrelsesmedlemmer

Der vil blive arbejdet med:

– ansøgninger til fondsmidler til fremtidigt arbejde

– medlemspleje

– tæt kontakt med andre partnere

Personale, bestyrelse og medhjælpere/formidlere vil tale, hvor de færdes, for miljøsager og kvinders iværksætteri

 

ad 2) 15 ansatte, formidlere og bestyrelsesmedlemmer  vil få erfaring i at starte og føre tilsyn med VSLA (landsby spare- og låne grupper) og kan starte nye grupper, samt hjælpe med at starte nye, små, selvstændige aktiviteter

24 VSLA grupper vil mødes på ugebasis med 80 % fremmøde

48 grupper eller enkeltindivider vil tjene penge på deres virksomhed

48 grupper vil få løst økonomiske problemer i kraft af lån og opsparing

24 VSLA grupper vil få kendskab til micro financiering

 

ad 3) 2.400 borgere og 3 skoler vil hæve deres oplysningsniveau

300 komfurer vil blive bygget

2 træplantebede vil blive bygget i hver af de involverede landsbyer

1.000 frøplanter vil blive distribueret og plantet

5 ud af 15 lokalsamfund vil starte andre miljøprojekter eller har allerede færdige planer

3 skoler har miljøklubber, som vildeltaget i konkurrence og Miljødag

2 radioprogrammer vil blive lanceret

 

Resultater:

1) Der er lavet arbejdsplan, rollefordeling og plan for samarbejde med andre organisationer

Arbejdskontrakter bliver udformet og underskrevet

Inventarlister bliver startet og finansielle standarder mødt

2) Parterne har forstået deres roller og den endelige plan for arbejdet

Bestyrelsen har fået adgang til informationer, så de kan være ansvarlige for projektet

Bestyrelsen vil få tilstrækkeligt indsigt til at supervisere personalet og aktiviteterne og foreslå ændringer om nødvendigt

Bestyrelsen vil sende kvartalsvise aktivitets- og økonomi rapporter til MUF

Et højere informationsniveau, færdigheder og udgangspunkt for fremtidige partnerskaber bliver etableret.

Bidrag til MUFs statusrapport og slutrapport til CISU bliver indsamlet

Bestyrelsen vil lave planer for aktiviteternes bæredygtighed efter 2018 i overensstemmelse med Sareptas Strategi Plan 2015 – 2020.

Projektets modtagergruppe vil få et stærkt tilhørsforhold

Sarepta får egne økonomiske midler og bliver mere bæredygtig som organisation og vil stå stærkere som fortaler for lokal finansiering af ydelser og strategiske ydelser

50 fra modtagergruppen vil dele erfaringer, få mere viden og så eksempler på ny teknologi ved den årlige Festival og generalforsamling

Bestyrelsesmedlemmerne vil få mere viden, og flere af dem vil blive i stand til at repræsentere organisationens vision og mission

Inviterede lokale partnere vil høre om projektets opnåede resultater

Sarepta taler for ligestilling, retten til et sundt miljø og et bæredygtigt liv.

Personale og bestyrelse vil praktisere administrative og organisatoriske færdigheder,

2)Målgrupperne vil få mere viden om Sarepta og projektets formidlere blev udvalgt

15 ansatte og bestyrelsesmedlemmer vil få VSLA trænings færdigheder

24 VSLA grupper mødes hver uge og begynder a t spare op og låne til små virksomheder og forbedringer i hjemmet

Nogle i målgruppen begynder at tjene penge ved deres nye aktiviteter, nogle køber byggematerialer, tagrender, vandtanke, sollamper og træplanter

Nogle vil kunne betale for bryllupper, begravelser, uddannelser og sundhedsydelser

Grupper, som praktiserede VSLA, bliver introduceret til muligheden for at samarbejde i micro finance ordninger

Grupper har udvekslet ideer og erfaringer og har forbedret deres færdigheder i forbindelse med Festival og Generalforsamling

Medhjælperne bliver udvalgt, og lokalsamfund bliver opmærksomme på VSLA, energisparekomfurer, brug af træ, miljøbevaring og klimaforandringer

Trænerne bliver i stand til at undervise på landsbyniveau

Der bliver bygget komfurer, og nogle har påtaget sig det som erhverv, og komfurer blivervidereført udenfor projektets grænser

Træfældning er reduceret, og der bliver mindre CO2 udledning

Lokalsamfundets sundhed er forbedret

Der blev konstrueret træplantebede og plantet træer

Miljøklubber bliver dannet på de 3 skoler, og eleverne vil deltage i miljødag og konkurrencer

Oplysningsniveauet blev hævet i Kagera Region

 

Målgruppe:

Målgruppen er 2.400 socialt udsatte borgere i forhold til udvikling og miljøbevaringsaktiviteter i 15 lokalområders landsbyer fordelt på 3 distrikter: Misenyi, Bukoba Rural og Muleba. De har lav indkomst og kan drage nytte af VSLA færdigheder. Fordelingen er 80 % kvinder og 20 % mænd.

 

Bæredygtighed:

De trænede trænere kan fortsætte den aktivitet, de har lært. Sareptas fremtidige aktiviteter vil have brug for finansiering, som personale og bestyrelse opkvalificeres til at søge lokalt, nationalt og internationalt.

Sareptas kontor kan delvist finansieres ved medlemsbidrag.

Træplantebede, komfurer etc. vil eksistere til brug fremover.

 

Risici:

Årstidsvariationer kan føre til forsinkelse af aktiviteternes udførelse

Voldsom regn eller forlænget tørke

Nogle borgeres rigide holdning i forhold til ny teknologi og arbejdsmetoder

Fattigdom der forhindrer deltagerne i at betale medlemskontingent

Dårligt helbred