Tilmeld nyhedsbrev

Bliv volontør

Bliv medlem

Referat Generalforsamling 17. september 2020

REFERAT AF GENERALFORSAMLING i Morsø U-landsforening, torsdag den 17. september 2020.
(Aftenens aktiviteter afholdtes efter bedste evne i henhold til corona-forskrifterne)

Der var ca 25 deltagere til såvel generalforsamlingen som det efterfølgende offentlige foredrag v. Lars Smith

Velkomst ved formand Anne Mette Schrader

 1. Valg af dirigent
  Poul Storm Hansen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen, der var udsat pga. covid 19, var indvarslet rettidigt.
   
 2. Formandsberetning for 2019
  Anne Mette Schrader aflagde en fyldig beretning for året 2019. Godkendt med bifald
  Flg. områder belyses:
  Volontører. Containerforsendelse. Twiga Time. Hjemmeside. Facebook. H(Å)BB – Hjælp Bukobas Børn. Mikrokreditter. Årets projekt. Samarbejdet med Sarepta Women Group. Medlemsrejse 2019. Kunst og uddannelse. Information. Salgs- og medlemsfremstød. Markedsdage. Mugeza Mseto Primary School. HUYAWA. JEEP. Medlemmer. Corona-projekter. Tak til navngivne samarbejdspartnere og bestyrelsen.

   
 3. Regnskab for 2019
  Regnskabet og årets underskud blev gennemgået og forklaret af kasserer, Peter Kristensen. Regnskabet er revideret og godkendt uden bemærkninger af revisorerne: Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard
  Regnskabet godkendtes med bifald.

   
 4. Fastsættelse af kontingent for 2021
  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent: 150 kr. pr. medlem og 75 kr. for unge under uddannelse blev vedtaget.
   
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Efter tur afgik: Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Conni Mark, Poul Storm Hansen og Anne Mette Schrader
  Der var genvalg til: Gudrun Nørgaard, Lisbeth Nørgaard, Conni Mark, Poul Storm Hansen og Anne Mette Schrader samt nyvalg af Flora Delcour.

  Valg af revisorer:
  Genvalg af Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard samt revisorsuppleant Christen Møller.
   
 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
  Der var ikke indkommet forslag til behandling.
   
 7. Eventuelt og orientering om årets aktiviteter
  Formand Anne Mette Schrader ser frem til fortsat godt samarbejde med alle samarbejdspartnere og takkede dirigenten, samt de genvalgte og de siddende bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde.
  Tak til revisorerne og suppleanten.


  Anne Mette Schrader orienterede om planerne for aktiviteter i 2020:
 • Flere foredrag i lokale foreninger om MUF’s arbejde er aflyst eller udsat pga. covid 19
 • Foreningernes dag 22. maj i gågaden med særligt fokus på Genforeningen
 • aflyst pga. covid 19 - Bestyrelsesbesøg i Bukoba - opfølgning på containerforsendelsen – udsat til 2021
 • Kunstmaler, Finn Haves fortsættelse af workshop hos Kagera Youth Forum - udsat til 2021
 • Verdens Bedste Nyheder – med informations- og salgsbod ifm. Limfjorden Rundt afviklet 10. september
 • Besøg i 3 uger af læge og sygeplejerske fra Bukoba i juni 2020 - udsat til 2021
 • Deltagelse i Kulturmødet i samarbejde med Ghana Venskaberne – udsat til 2021
 • Foredrag 26. oktober om Verdensmålene med særligt fokus på vandprojekt i Tanzania v. Foredragsholder og forfatter til børnebøger om de 17 verdensmål, Jesper Tornberg – Forventes afholdt i Støberisalen – Invitation udsendes snarest. 

Efter generalforsamlingen:
FOREDRAG VED LARS SMITH over emnet: Fuglevenligt agerbrug i Ghana
Lars Smith holdt et meget interessant foredrag om fuglevenligt landbrug og træernes betydning for landbrugsudbyttet i den tørre savanneskovszone i Vestafrika akkompagneret med fotos af fuglene og landskabet.
Gennem en årrække har ornitolog Lars Smith via forskellige Bird Life projekter studeret fuglelivet og træernes betydning i Ghana, der ligger centralt i de europæiske afrikatrækkende sangfugles flyway gennem Vestafrika.
En del af arbejdet har sigtet mod at skabe det faglige grundlag for en egentlig manual for bæredygtigt skovlandbrug i hele regionen.
Der var god spørgelyst efter foredraget.


Ref.
Conni Mark

 

Kontakt: 

Anne Mette Schrader

Mobil +45 6083 2432

info@morsoeu-landsforening.dk

Information:

Morsø U-Landsforening er en frivillig forening der har til formål at støtte diverse projekter og aktiviter i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her på siden kan du læse mere om hvad Morsø U-Landsforening gør og hvilke arrangementer vi afholder.